DE STATUTEN VAN KVVOO-ANTWERPEN VZW
Zetel: Kwartier West 2930 Brasschaat
Ondernemingsnummer: 410.604.661
 

ARTIKEL 1-  DE VERENIGING.

Art. 1.1  Rechtsvorm.

De Vereniging zonder Winstoogmerk (afgekort VZW) Koninklijke en Vaderlandsminnende Vereniging van Oprustgestelde  Officieren werd op 1e  juli 1887 te Antwerpen opgericht onder de naam Société Royale et Patriotique des Officiers Retraités. In het jaar 2000 werden de statuten herzien en de naam van de vereniging gewijzigd in: Koninklijke en Vaderlandslievende Vereniging van Oprustgestelde Officieren (KVVOO). Deze statuten met registratienummer LEG 30/501/641- 1780 worden nu aangepast om in overeenstemming te zijn met de nieuwe wetgeving op de VZW, Wet van 02 mei 2002 en de Wet van 16 mei 2003 ( Wet op de Kruispuntbank).

Art. 1.2  Naam.

De vereniging draagt de naam: Koninklijke en Vaderlandslievende Vereniging van Oprustgestelde Officieren, afgekort KVVOO.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW” en het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 1.3  Zetel.

De zetel van de vereniging is gevestigd op volgend adres: Militair Kwartier West, 2930 Brasschaat , gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De nodige openbaarmakingvereisten ter zake worden door de Raad van Bestuur vervuld.

Art. 1.4  Duur.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

ARTIKEL 2 - DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN.

Art. 2.1  Doel.

De vereniging stelt zich tot doel de morele, materiële en sociale belangen van haar leden te behartigen, initiatieven aan te moedigen die erop gericht zijn de goede naam van de Krijgsmacht, de gewezen Rijkswacht, hun officieren en oud-officieren te beschermen en acties aan te moedigen die de gehechtheid  aan het Vorstenhuis en de Belgische militaire instellingen verstevigen.

Art. 2.2  Activiteiten.

Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden. Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben. 

ARTIKEL 3  - LIDMAATSCHAP.

Art. 3.1  Effectieve leden.

Effectieve leden zijn: Oprustgestelde officieren van de Belgische Krijgsmacht en de gewezen Rijkswacht alsmede de officieren die het actief kader eervol verlaten hebben.

Art. 3.2 Toegetreden leden.

De vereniging telt drie categorieën toegetreden leden.

Aangesloten leden: Weduwnaars, weduwen en partners van overleden effectieve leden.

Sympathiserende leden: Personen die door hun interesse en inzet voor de doelstellingen van de vereniging voor deze hoedanigheid in aanmerking komen.

Ereleden: Personen die de vereniging uitzonderlijke diensten hebben bewezen.

Toegetreden leden kunnen aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen.

Art. 3.3 Aanvaarding.

De aanvaardingsprocedure van de leden wordt voorgeschreven door het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.

Art. 3.4 Aantal leden.

Het aantal leden is onbeperkt maar het aantal effectieve leden mag niet kleiner zijn dan tien.

Art.3.5 Uitsluiting en ontslag.

De procedures voorzien door Art 12 van de wet dienen nageleefd.

Art.3.6 Uittreding.

Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de regularisatietermijn, bepaald door de Raad van Bestuur, worden geacht ontslagnemend te zijn en verliezen al hun rechten. 

ARTIKEL 4 - DE ALGEMENE VERGADERING.

Art. 4.1 Samenstelling en Stemrecht.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Elk effectief lid heeft gelijk stemrecht en heeft één stem. De andere leden mogen de  Algemene Vergadering bijwonen zonder stemrecht.

Art. 4.2 Bevoegdheden.

De Algemene Vergadering is het opperste gezagsorgaan van de vereniging en bezit alle machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door Art 4 van de wet. Ze bepaalt ook de jaarlijkse vastlegging van het lidgeld en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Dit lidgeld bedraagt hoogstens 100 Euro.

Art. 4.3 Vergaderingen.

De Algemene Vergadering wordt eens per jaar door de Raad van Bestuur samengeroepen. De uitnodiging gebeurt schriftelijk en wordt minstens acht vrije kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan alle leden verstuurd. De verdere procedure wordt voorgeschreven door het Huishoudelijk Reglement.

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden samengeroepen telkens de Raad van Bestuur het nodig acht alsook op schriftelijk verzoek van één vijfde van de effectieve leden aan de Raad van Bestuur.

De agenda wordt bepaald in het oproepingsbericht.

Art. 4.4 Goedkeuring van de Rekeningen.

Het goedkeuren van de door de Raad van Bestuur voorgelegde rekeningen van het voorbije dienstjaar geldt als ontheffing van die Raad voor wat de financiële aspecten van het beheer betreft.

Art. 4.5 Stemmingen en vertegenwoordiging.

Ieder effectief lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits een schriftelijke volmacht volgens de voorzieningen in het Huishoudelijk Reglement.

Ieder lid kan slechts maximum vijf leden vertegenwoordigen.

Er wordt overgegaan tot geheime stemming:

-als de Raad van Bestuur hiertoe beslist.

-als ten minste 25% van de aanwezige leden erom vragen.

-als persoonsgebonden zaken behandeld worden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 4.6 Notulen

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en bewaard in een notulenregister, dat ter inzage ligt van de effectieve leden volgens de procedure voorzien door de wet. 

ARTIKEL 5 - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Art. 5.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste zes effectieve leden. De functies worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement en beslist door de Raad van Bestuur.

Art. 5.2 Bevoegdheden.

Zoals voorzien in Art.13 van de wet, beschikt de Raad van Bestuur over alle bevoegdheden om de vereniging te leiden, met uitzondering van de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur maakt ook het Huishoudelijk Reglement op.

Art. 5.3 Benoeming.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid voor een termijn van drie jaar. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die ze maken in de uitoefening van hun mandaat worden vergoed.

Art. 5.4 Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als alle bestuurders op de vergadering werden uitgenodigd en als ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig is. In het andere geval moet er binnen de twee weken een nieuwe vergadering belegd worden. De agenda moet tenminste dezelfde punten bevatten. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Volmachten binnen de Raad van Bestuur zijn niet toegestaan.

Art. 5.5 Notulen.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en bewaard in een notulenregister, dat ter inzage ligt van de effectieve leden volgens de procedure voorzien door de wet.

Art. 5.6 Externe vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad als college, wordt de vereniging in specifieke gevallen geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen handelt. Het Huishoudelijk Reglement omschrijft deze bevoegdheid.

Art. 5.7 Verantwoordelijkheid.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. 

ARTIKEL 6 - FINANCIERING EN BOEKHOUDING.

Art. 6.1 Financiering.

De bronnen van de financiële middelen van de vereniging zijn: de lidgelden, de opbrengsten van het patrimonium, giften, schenkingen, legaten en alle middelen die de Raad van Bestuur goedkeurt.

Het vermogen van de vereniging kan allerhande roerende en onroerende goederen omvatten. De enige beperking is deze voorzien door artikel 16 van de wet.

Art. 6.2 Boekhouding.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding die ten minste de mutaties in contant geld en op de rekening weergeeft.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 

ARTIKEL 7 - ONTBINDING.

De vereniging kan maar ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering mits naleving van de voorschriften van de wet. Bij ontbinding zal van het actief eerst de aanzuivering van de schulden gebeuren. Daarna beslist de Algemene Vergadering over de toewijzing van de netto activa  aan een of meer verenigingen met soortgelijk doel. 

ARTIKEL 8 - VERSCHEIDENE.

Art. 8.1 Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Bestuur stelt dit reglement op dat bindend is voor alle leden.

Art. 8.2 Varia.

Voor alles waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd zijn de wetgeving ter zake en de gebruiken inzake vereniging van toepassing. 

ARTIKEL 9 - OVERGANGSBEPALING.

Deze statuten worden van kracht op  1 juni 2004 en vervangen diegene verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2000. 

TERUG